500h - Identifikácia známok s I. typom špirály pochádzajúcich z TD II.

Podnetom napísania tohto článku bola skutočnosť, že som sa v uplynulých rokoch na burzách viackrát stretol s nesprávne určeným I. typom špirály u hodnoty 500 halierov, ktoré mali podľa deklarovaného popisu pochádzať z TD II. Viem, že odbornej literatúry je nedostatok a aj v dostupných zdrojoch sú vyobrazenia nepresné a skreslené, čo sťažuje identifikáciu, preto je zámerom tohto článku priniesť zberateľom ČSR I. podľa možnosti komplexnú informáciu, ktorá by im bola nápomocná pri presnom určení známkových polí s I. typom špirály u hodnoty 500 halierov pochádzajúcich z TD II.
 
Na úvod niekoľko skutočností.
 
V základnom typovom rozlíšení väčšiny známok V. kresby emisie Hradčany sa vyskytujú známky s dvoma typmi špirály. Jedná sa konkrétne o známky 5. hal. - modrozelená, 15. hal. tehlovočervená, 25. hal. fialová, 75 hal. – šedozelená a 500 hal. hnedá.
 
Na niektorých tlačových doskách (TD) sa však vyskytujú oba typy špirál súčasne a tieto následne v páskach či blokoch tvoria tzv. spojené typy špirál (STs). 
 
Jednou z najzaujímavejších z hore uvedených známok je práve hodnota 500 hal. – hnedá, ktorá bola tlačená z dvoch TD (TD I. , TD II.). Kým všetkých 100 známok TD I. má I. typ špirály, u TD II. má 98 známok II. typ špirály a iba 2 známky sú I. typu. Pre ilustráciu uvádzam umiestnenie týchto známok v archu:
 
 
Pečiatkované známky I. typu špirály z TD I. patria medzi bežné známky a ich cena je zanedbateľná. Pečiatkované známky s I. typom špirály pochádzajúce z TD II. majú už oveľa vyšší cenový záznam. O čistých známkach už ani nehovoriac, tam je podľa mojej mienky uvádzaná cena iba informatívna, lebo tieto známky sú predmetom predaja v aukciách. 
 
Podstatou tohto príspevku však nie je cena známok. Chcel by som sa zamerať na identifikáciu známok s 
I. typom špirály pochádzajúcich z TD II. 
 
Ako som už uviedol. Na TD II. je 98 ZP známok s II. typom špirály a 2 známky s I. typom špirály, ktoré sa nachádzajú na známkových poliach (ZP) 32 a 35. 
 
Identifikačné znaky známok s I. typom špirály pochádzajúcich z TD II.
 

a) horný roh číslice 5 sa dotýka okraja hodnotového štítku, v dolnej časti prvej nuly je zárez klinovitého tvaru

b) vryp do rámu nad pravou hornou rohovou špirálou, vybiehajúci pravý horný roh

c) vybiehajúci ľavý horný roh

d) charakteristické zoskupenie bodov nad chrámom

 
 

a) II. typ pravého rámčeka (rámček presahuje do viazania)

b) horný roh číslice 5 sa dotýka okraja hodnotového štítku s charakteristickou deformáciou

c) obe nuly majú v hornej časti farebné výbežky

d) pri ľavej strane tretej veže dva lúče nad sebou s dvoma bodmi nad horným lúčom, vryp do druhej veže z pravej strany.Charakteristické zoskupenie bodov nad chrámom.

 

Súčasne by som chcel zberateľov upozorniť na fakt, že pri výrobe TD II. sa vychádzalo z rovnakých podkladov ako pri TD I.  Preto sa niektoré kontrolné znaky ZP 35 u známok TD I. a TD II. zhodujú. Stáva sa, že pri identifikácii ZP 35, je známka pochádzajúca z I. TD omylom určená ako známka z TD II.
 
U oboch známok sa nachádzajú identické, resp. podobné kontrolné znaky:
  • horný roh číslice 5 sa dotýka okraja hodnotového štítku, s charakteristickou deformáciou (u TD I. je forma deformácie odlišná)
  • obe nuly majú v hornej časti farebné výbežky (u TD I. sú výbežky na nulách menej výrazné)
  • pri ľavej strane tretej veže dva lúče nad sebou (u TD I. je nad horným lúčom iba jeden bod)
  • vryp do druhej veže sprava (u TD I. je vryp menej výrazný)
 
 
 
 
Identifikácia ZP 35 pochádzajúceho z TD II. veľmi jednoduchá.
V prípade, ak na pohľad nájdeme zhodu medzi vyobrazením a skúmanou známkou, stačí skontrolovať typ pravého rámčeka. Známka pochádzajúca z TD I. ho má I. typu (rámček nezasahuje do viazania), kým známka pochádzajúca z TD II. ho má II. typu (rámček zasahuje do viazania).
 
 
ZP 35 TD I. ZP 35 TD II.
I.typ pravého rámčeka (rámček nezasahuje do viazania)
II.typ pravého rámčeka (rámček zasahuje do viazania)
 
Písmeno M v MUCHA má kratšie nôžky a písmeno A má ľavú nôžku kratšiu
MUCHA bez zjavných poškodení a deformácií
 
Pravý horný roh známky otupený (skosený)
Pravý horný roh bez skosenia s miernou deformáciou
 
Zoskupenie bodov nad chrámom odlišné
Charakteristické zoskupenie bodov nad chrámom pre toto ZP

 

Dúfam, že uvedené skutočnosti budú zberateľom známok našej niekdajšej spoločnej vlasti nápomocné pri identifikácii a obohatia tak svoje zbierky o cenné nálezy. 
Ani uvedené skutočnosti však nevylučujú fakt, že je najlepšie sa so svojimi nálezmi obrátiť 
na zväzových znalcov, ktorí nález potvrdia, alebo vyvrátia.
 
 
 
Použitá literatúra:
Karásek – Hradčany (1986)
Hamr, Škaloud – Rukověť pro sběratele Hradčan (1998)
www.knihtisk.org
 
 
Jozef Džubák